GoRent a CAR - Inchirieri auto
Pentru rezervari rapide - SUNA ACUM: (+40) 742 46 46 46Inchirieri auto la cele mai bune preturi .

Grabeste-te ! Ofertele bune expira ! Reduceri de pana la 50% pentru rezervarile online! .

Cookie & GDPR

PROTECȚIA ȘI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI CONFIDENȚIALITATEA

Societatea Comercială GORENT SRL, cu sediul în mun. Bacău, str. Martir Horia, nr. 22, sc. A, ap. 11, jud. Bacău, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Bacău cu nr. J04/1528/2018, Cod Unic de Înregistrare / Cod fiscal: RO39983461, având în vedere prevederile Regulamentului UE 2016 / 679 al Parlamentului European și al Consiliului European din 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei 95/46/CE, are obligația de a administra în siguranță și doar pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizează Clientul.

Vă prelucrăm date cu caracter personal în scopuri determinate pe paginile site-ului www.gorentacar.ro și / sau pe documentele întocmite pentru relații contractuale numai cu acordul voluntar al Clientului.

GORENT SRL prelucrează datele cu caracter personal cu bună – credință, prin mijloace manuale sau automatizate, în următoarele scopuri:

 • negocierea, încheierea și executarea contractului încheiat cu entitatea juridică / fizică în numele căreia acționați. Vă prelucrăm datele cu caracter personal în vederea executării contractului (care include și interacțiunile anterioare semnării acestuia) cu entitatea juridică / persoana fizică în numele căreia acționați și pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale, în calitate de parte contractantă. Datele cu caracter personal prelucrate constau, în principal, în:
 • nume și prenume / numele companiei;
 • adresa de domiciliu / reședinței;
 • Codul Numeric Personal / Codul de Identificare Fiscală / Numărul de Înregistrare la Registrul Comerțului;
 • date din cartea de identitate / cartea de identitate provizorie / pașaport / pașaport diplomatic / permis de ședere temporară în România / certificat de naștere sau altele, vârsta;
 • date din permisul de conducere;
 • numărul de telefon;
 • adresa de e-mail;
 • semnătura. 

Se mai pot prelucra:

 • date de localizare furnizate de către sistemul GPS;
 • informații privind închirierea: locația de livrare (închiriere), locația de returnare, durata închirierii;
 • informații privind șoferii adiționali, dacă este cazul;
 • informațiile conținute în documente sau orice alt material care conține date cu caracter personal pe care le puneți la dispoziție în vederea executării contractului de închiriere auto;
 • date cu privire la starea de sănătate (de exemplu, în cazul producerii unui accident).
 • conformarea cu normele, reglementările legale, codurile de conduită sau ghidurile aplicabile sau în vederea aplicării legii și cooperării cu autoritățile competente (inclusiv, dar fără a se limita la, autoritățile fiscale și judiciare), inclusiv prin colectarea, analizarea, stocarea, schimbul de date și raportări impuse de legislație, în scopul aplicării măsurilor de precauție privind clientela, monitorizarea permanentă, investigarea și raportarea tranzacțiilor neobișnuite și suspecte, identificarea beneficiarului real, a identificării surselor fondurilor, a scopului și naturii relației de afaceri, atunci când avem calitatea de entitate raportoare. În acest scop, vi se vor solicita informații și documente în copie și/sau original (ex. cărțile de identitate, pașapoarte sau permise de ședere, documente din care să rezulte identitatea beneficiarului real, respectiv persoana fizică ce deține sau controlează în cele din urmă clientul și/sau persoana fizică în numele căreia se realizează o tranzacție, o operațiune sau o activitate, copii ale declarațiilor de fiducie depuse la organele fiscale unde este înregistrat partenerul contractual etc.).
 • în vederea satisfacerii unor interese legitime, precum:
 • prevenirea, detectarea și investigarea infracțiunilor, inclusiv frauda, precum și analizarea și gestionarea riscurilor comerciale;
 • în legătură cu orice pretenție, acțiune sau procedură (inclusiv, dar fără a ne limita la redactarea și revizuirea documentelor, întocmirea documentației necesare încheierii unei tranzacții, obținerea de consultanță juridică și facilitarea soluționării litigiilor) și/sau pentru protejarea sau exercitarea drepturilor și obligațiilor noastre contractuale și legale;
 • rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă sau un contract, la serviciile sau produsele achiziționate de către Client;
 • cooperarea cu autoritățile publice, precum și contactarea Clientului, la cererea sa voluntara și / sau contactarea acestuia, în chestiuni de relații cu clienții;
 • gestionarea și pregătirea rapoartelor interne, solicitarea de feedback sau participarea la sondaje, precum și efectuarea de cercetări și/sau analize în scopuri statistice sau alte scopuri, astfel încât să ne putem stabili produsele/serviciile, să înțelegem comportamentul clienților, preferințe și tendințele pieței și pentru a revizui, dezvolta și îmbunătăți calitatea produselor/serviciilor noastre.

Totodată, vă facem cunoscut faptul că aveți obligația de a asigura informarea adecvată a persoanelor vizate (prepușii entității juridice din care faceți parte și beneficiarii reali ai persoanei juridice), în măsura în care acestea nu sunt informate în mod direct prin prezenta comunicare.

Prin completarea datelor sale, fiecare Client își exprimă consimțământul liber ca SC GORENT SRL să colecteze și să administreze datele acestuia cu caracter personal, în condițiile și cu respectarea prevederilor Regulamentului European 679 / 2016.

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt divulgate altor terțe părți.

Pentru a facilita desfășurarea activităților în legătură cu scopurile prelucrării detaliate anterior, comunicăm aceste date către terți, inclusiv către partenerii noștri, de exemplu către:

 • alte părți contractante și băncile acestora, în legătură cu orice tip de transfer de fonduri;
 • furnizori de servicii operaționale, precum servicii de curierat, telecomunicații, IT, plăți, prelucrare, formare, stocare, arhivare, servicii de investigații aferente asistenței pentru clienți;
 • orice partener de afaceri, investitor, cesionar (actual sau potențial) pentru a facilita tranzacțiile cu active comerciale (care pot include o fuziune, achiziție, datorie sau vânzare de bunuri);
 • consilieri profesioniști (auditori sau avocați);
 • autorități de reglementare, organe profesionale și/sau autorități publice (organe de cercetare/urmărire penală, instanțe, alte autorități și instituții) pentru a ne conforma reglementărilor aplicabile.

Nu vom transfera datele dumneavoastră cu caracter personal în afara Spațiului Economic European decât dacă este necesar pentru derularea contractului și doar cu respectarea prevederilor legale în vigoare, aplicând măsuri de protecție adecvate și notificându-vă atunci când este cazul.

Drepturile dumneavoastră cu privire la  datele cu caracter personal

Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, aveți următoarele drepturi:

 • dreptul de acces, respectiv dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, precum și accesul la acestea și furnizarea de informații despre modul de prelucrare;
 • dreptul la rectificare, care se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte și/sau la completarea datelor incomplete;
 • dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat, adică dreptul de a vă șterge fără întârzieri nejustificate datele cu caracter personal colectate, în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, datele care au fost colectate ilegal sau datele care trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
 • dreptul la restricționarea prelucrării, care se aplică în cazul în care:
 • dumneavoastră contestați exactitatea datelor cu caracter personal;
 • prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea prelucrării;
 • nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea uni drept în instanță;
 • v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele noastre legitime în prelucrarea datelor cu caracter personal prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.
 • dreptul de a vă opune prelucrării, cu excepția cazului în care demonstrăm că avem motive legitime pentru a prelucra datele dumneavoastră, motive care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • dreptul de portabilitate, respectiv dreptul dumneavoastră de a primi datele cu caracter personal, pe care ni le-ați furnizat în scopurile indicate în prezenta, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și dreptul de a trimite aceste date unui alt operator;
 • dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau vă afectează în mod similar, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este necesară pentru executarea contractului individual de muncă sau este permisă de lege.

Cu excepția dreptului de a formula o plângere la ANSPDCP, conform celor de mai sus, aceste drepturi pot fi exercitate prin trimiterea unei formulări scrise:

 • prin poștă, la adresa: Mun. Bacău, str. Martir Horia, nr.22, sc. A, ap. 11, jud. Bacău. Sediul GORENT – în atenția responsabilului cu protecția datelor;
 • prin e-mail, la adresa: office@gorent.ro.

Nu facem o prelucrare automată a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Perioada de păstrare

Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru perioada de timp necesară conformării cu obligațiile legale specifice domeniului nostru de activitate sau conform termenelor de prescripție aplicabile (de exemplu, 3 ani de la data încetării relației contractuale) sau pentru respectarea obligațiilor de arhivare impuse de legislația aplicabilă (de exemplu, celei specifice domeniului financiar – contabil, a celei din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului etc.).

Securitatea datelor cu caracter personal

SC GORENT SRL va depune toate eforturile rezonabile pentru a vă proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor măsuri rezonabile de securitate în vederea prevenirii accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii, modificării sau aruncării neautorizate, precum și a altor riscuri similare.

Excepție de la prevederile anterioare va face situația în care transferul / accesarea / vizualizarea / etc. sunt cerute de către organele abilitate ale statului, în cazurile prevăzute de reglementările în vigoare la data producerii unui eveniment.

Dacă aveți orice întrebare privind modalitatea în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, ne puteți contacta la adresa de e-mail office@gorent.ro.

POLITICA DE UTILIZARE A COOKIE-URILOR

Website-ul SC GORENT SRL utilizează fișiere de mici dimensiuni denumite                 “cookie”-uri pentru a ne ajuta să vă oferim o experiență cât mai plăcută atunci când navigați pe site-ul nostru. În continuare vă oferim mai multe informaţii despre cookie-uri, dar și modalităţile de administrare ale acestora.

Daca apreciați că informațiile pe care vi le punem la dispoziție nu sunt suficiente pentru a naviga în siguranță, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail office@gorent.ro.

Ce este un cookie?

Cookie-urile sunt fișiere de mici dimensiuni, formate din litere si numere, stocate de către browser-ul pe care îl utilizați (de exemplu: Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla etc.) pentru a naviga pe Internet de pe PC, laptop sau terminalul mobil. Aceste mici fișiere permit site-urilor web să păstreze și să rețină informații utile despre preferințele utilizatorului. De fapt, cookie-ul este un tip de memorie personală a fiecărui website pe care îl vizitați, astfel încât acesta să vă recunoască în momentul în care reveniți și să reacționeze afișând informaţia preferată cât mai rapid.

Cum funcționează un cookie?

Cookie-ul se instalează prin solicitarea emisă de către un web server unui browser de Internet și este complet “pasiv” (nu conține programe software / viruși / spyware și nu poate accesa informaţii de pe hard drive-ul utilizatorului).

Un cookie este format din 2 părți: numele și conținutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existență a unui cookie este determinată. Doar web serverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe         website-ul asociat web serverului respectiv.

Atenție: cookie-urile în sine nu solicită informaţii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de Internet.

Exista 2 categorii mari de cookie-uri:

 • Cookie-uri “de sesiune”,  care sunt stocate temporar în dosarul de cookie-uri al browser-ului web pentru ca acesta să le memoreze până când utilizatorul iese de pe website-ul respectiv sau închide fereastra browser-ului;
 • Cookie-uri “persistente”, care sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament. Cookie-urile persistente le includ și pe cele plasate de un alt website decât cel pe care îl vizitează utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de ‘third party cookies’ (cookie-uri plasate de terți) – care pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel încât să fie livrată publicitate cât mai relevantă pentru utilizatori.

Care sunt avantajele cookie-urilor?

Un cookie conține informaţii care fac legătura dintre un web browser (utilizatorul) și un web server anume (website-ul). Dacă un browser accesează acel web server din nou, acesta poate citi informaţia deja stocată și poate reacționa în consecință. Cookie-urile asigură user-ilor o experiență plăcută de navigare și susțin eforturile multor website-uri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorilor.

Care este durata de viață a unui cookie?

Cookie-urile sunt administrate de web servere. Durata de viață a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) și nu mai sunt reținute odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, iar unele cookie-uri sunt reținute și refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website (‘cookie-uri permanente’). Cu toate aceste, cookie-urile pot fi șterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browser-ului.

Ce sunt cookie-urile plasate de terți?

Anumite secțiuni de conţinut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor terțe părți/furnizori. Aceste terțe părți pot plasa de asemenea cookie-uri prin intermediul site-ului și ele se numesc “third party cookies” pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terți trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare și politicile de confidențialitate ale deținătorului site-ului.

Cum sunt folosite cookie-urile de către site-ul nostru

O vizită pe acest site poate plasa cookie-uri în scopuri de:

 • cookie-uri de performanță a site-ului;
 • cookie-uri de analiză a vizitatorilor;
 • cookie-uri pentru geotargeting;
 • cookie-uri de înregistrare;
 • cookie-uri pentru publicitate;
 • cookie-uri ale furnizorilor de publicitate.

Aceste tipuri de cookie rețin preferințele celor care accesează site-ul, astfel încât nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a site-ului.

Cookie-uri pentru analiza vizitatorilor

De fiecare data când un utilizator vizitează acest site, softul Analytics furnizat de o terță parte generează un cookie de analiză a utilizatorului. Acest cookie arată dacă ați mai vizitat acest site până acum. Browser-ul va preciza daca aveți acest cookie, iar dacă nu, se va genera unul. Acesta permite monitorizarea utilizatorilor unici care ne vizitează și cât de des o fac.

Cât timp nu sunteți înregistrat pe acest site, acest cookie nu poate fi folosit pentru a identifica persoanele fizice, ele sunt folosite doar în scop statistic. Daca sunteți înregistrat putem ști, de asemenea, detaliile pe care ni le-ați furnizat, cum ar fi adresa de e-mail și username-ul (acestea fiind supuse confidențialității și prevederilor din Termeni și Condiții, Protecția, prelucrarea datelor cu caracter personal și confidențialitatea, precum și prevederilor legislaţiei în vigoare cu privire la protejarea datelor cu caracter personal.

Securitate si probleme legate de confidentialitate

Cookie-urile nu sunt viruși! Ele folosesc formate tip plain text. Nu pot fi executate și nici nu pot rula autonom întrucât nu sunt alcătuite din elemnete de cod. În acest context, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a rula sau replica din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcții, nu pot fi considerate viruși.

Cookie-urile pot fi totuși folosite pentru scopuri negative. Întrucât stochează informaţii despre preferințele și istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume site, cât și pe mai multe alte site-uri, cookie-urile pot fi folosite ca o forma de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt conștiente de acest fapt și în mod constant marchează cookie-urile pentru a fi șterse in cadrul procedurilor de ștergere/scanare anti-virus/anti-spyware.

În general, browser-ele au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate și ștergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri

Întrucât protecția identității este foarte valoroasă și reprezintă dreptul fiecărui utilizator de internet, este indicat să se știe ce eventuale probleme pot crea cookie-urile. Deoarece prin intermediul lor se transmit în mod constant în ambele sensuri informații între browser și website, dacă un atacator sau persoană neautorizată intervine în parcursul de transmitere a datelor, informațiile conținute de cookie pot fi interceptate.

Acest lucru se poate întâmpla dacă browser-ul se conectează la server folosind o rețea necriptată (ex: o rețea WiFi nesecurizată).

Alte atacuri bazate pe cookie implica setări greșite ale cookie-urilor pe server-e. Dacă un website nu solicită browser-ului să folosească doar canale criptate, atacatorii pot folosi această vulnerabilitate pentru a păcăli browser-ele în a trimite informații prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizează apoi informațiile in scopuri de a accesa neautorizat anumite site-uri. Este foarte important să alegeți metoda cea mai potrivită de protecţie a informaţiilor personale.

Sfaturi pentru o navigare sigură și responsabilă, bazată pe cookie-uri

Datorita flexibilității lor și a faptului că majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri și cele mai mari folosesc cookie-uri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai răspândite și utilizate printre care Youtube, Gmail, Yahoo și altele.

Vă prezentăm câteva sfaturi care vă pot asigura că navigați fără probleme,  dar cu ajutorul cookie-urilor:

 • particularizați-vă setările browser-ului în ceea ce privește cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil al securității utilizării cookie-urilor;
 • dacă nu vă deranjează cookie-urile și sunteți singura persoană care utilizează computerul, puteți seta termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare și al datelor personale de acces;
 • dacă la calculator au acces mai multe persoane, puteți lua in considerare setarea browser-ului pentru a șterge datele individuale de navigare de fiecare dată când închideți browser-ul;
 • instalați și efectuați constant update-urile aplicațiilor antispyware;
 • asigurați-vă că aveti browser-ul cu update-ul realizat;
 • cookie-urile sunt pretutindeni și nu pot fi evitate dacă doriți să aveți acces pe cele mai bune și cele mai mari site-uri de pe Internet – locale sau internaționale. Cu o înțelegere clară a modului lor de operare și a beneficiilor pe care le aduc, puteți lua măsurile necesare de securitate astfel încât să puteți naviga cu încredere pe Internet.

Cookie-uri pentru geotargeting

Aceste cookie-uri sunt utilizate de către un soft care stabilește din ce țară proveniți. Este complet anonim și este folosit doar pentru a targeta conținutul.

Cookie-uri pentru înregistrări

Atunci când vă înregistrați pe acest site, generam un cookie care ne anunță dacă sunteți înregistrat sau nu. Serverele noastre folosesc aceste cookie-uri pentru a ne arăta contul cu care sunteți înregistrat și dacă aveți permisiunea pentru un serviciu anume. De asemenea, ne permite să asociem orice comentariu pe care îl postați pe site-ul nostru cu username-ul dvs. Dacă nu ați selectat “păstrează-mă înregistrat”, acest cookie se va șterge automat când veți închide     browser-ul sau calculatorul.

Cookie-uri pentru publicitate

Aceste cookie-uri ne permit să aflăm dacă ați vizualizat sau nu o reclamă online, care este tipul acesteia și cât timp a trecut de când ați văzut mesajul publicitar.

Aceste cookie-uri le folosim și pentru a targeta publicitatea online. Putem folosi, de asemenea, cookie-uri aparținând unei terțe părți, pentru o mai bună targetare a publicității, pentru a arăta de exemplu reclame despre vacanțe, dacă utilizatorul a vizitat recent un articol pe site despre vacanțe. Aceste cookie-uri sunt anonime, ele stochează informaţii despre contentul vizualizat, nu despre utilizatori.

De asemenea, setam cookie-uri anonime și prin alte site-uri pe care avem publicitate.               Primindu-le astfel, noi le putem folosi pentru a va recunoaște ca vizitator al acelui site, iar dacă ulterior veți vizita site-ul nostru, vă vom putea livra publicitatea bazată pe această informație.

Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate

O mare parte din publicitatea pe care o găsiți pe acest site aparţine terțelor părți. Unele dintre aceste părți folosesc propriile cookie-uri anonime pentru a analiza cât de multe persoane au fost expuse unui mesaj publicitar sau pentru a vedea câte persoane au fost expuse de mai multe ori la aceeași reclamă.

Companiile care generează aceste cookie-uri au propriile politici de confidențialitate, iar acest site nu are acces pentru a citi sau scrie aceste cookie-uri. Cookie-urile celor terțe părți pot fi folosite pentru a vă arata publicitatea targetată și pe alte site-uri, bazându-se pe navigarea dumneavoastră pe acest site.

Alte cookie-uri ale terțelor părți

Pe unele pagini, terții pot seta propriile cookie-uri anonime, în scopul de a urmări succesul unei aplicații sau pentru a customiza o aplicație. Datorită modului de utilizare, acest site nu poate accesa aceste cookie-uri, la fel cum terțele părți nu pot accesa cookie-urile deținute de acest site.

Ce tip de informaţii sunt stocate si accesate prin intermediul cookie-urilor?

Cookie-urile păstrează informaţii într-un fișier text de mici dimensiuni care permit unui website sa recunoască un browser. Web serverul va recunoaște browser până când cookie-ul expiră sau este șters.

Cookie-ul stochează informaţii importante care îmbunătățesc experiența de navigare pe Internet.

De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?

Cookie-urile reprezenta punctul central al funcţionării eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptată preferințelor si intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri imposibil de folosit.

Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți mai primi publicitate online – ci doar ca aceasta nu va mai putea ține cont de preferințele si interesele dumneavoastră, evidențiate prin comportamentul de navigare.

Cum pot opri cookie-urile?

Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat și folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu înseamnă ca nu veți mai primi/vedea publicitate online.

Este posibilă setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate sau se poate seta browser-ul să accepte cookie-uri de la un site anume. 

Toate browser-ele moderne oferă posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regulă în “Opțiuni” sau în meniul de “preferințe” al browser-ului propriu.


Call Now Button