GoRent a CAR - Inchirieri auto
Pentru rezervari rapide - SUNA ACUM: (+40) 742 46 46 46Inchirieri auto la cele mai bune preturi .

Grabeste-te ! Ofertele bune expira ! Reduceri de pana la 50% pentru rezervarile online! .

Termeni si conditii de inchiriere auto

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE CLIENTULUI

Decurg din clauzele întregului Contract de Închiriere Auto, cum ar fi de exemplu (dar nu limitativ):

 • să aibă vârsta de 21 ani împliniți, carnet de conducere de categoria autovehiculului ce îl închiriază cu vechimea cerută;
 • să achite contravaloarea chiriei autovehiculului simultan cu preluarea acestuia, iar în caz de prelungire a duratei contractului cu acordul SC GORENT SRL, odată cu restituirea autovehiculului;
 • să utilizeze autovehiculul doar pe drumurile publice, fiind interzisă circulația pe drumuri forestiere, terenuri accidentate și alte trasee care nu se încadrează în categoria drumurilor publice:
 • să nu utilizeze autovehiculul pentru transportul de persoane sau bunuri în scopul obținerii de venituri: taximetrie, școala de șoferi, distribuție, sporturi auto, activități de pază și protecție, transportul substanțelor periculoase sau inflamabile, activități de împingere sau tractare etc.;
 • în cazul în care autovehiculul închiriat este pus sub sechestru sau distrus / deteriorat de către autorități sau Client, ca urmare a folosirii lui pentru obținerea unor foloase necuvenite din transportul unor obiecte sau substanțe interzise, Clientul este răspunzător de întreaga contravaloare a autovehiculului;
 • să suporte costurile de întreținere și alte costuri suplimentare, conform prevederilor Contractului de Închiriere Auto; 
 • să exploateze în condiții normale autovehiculul, conform instrucțiunilor de folosire și întreținere elaborate de fabricant și specificate în manualul de utilizare; 
 • în situația în care contractul de închiriere se încheie pentru o perioadă cuprinsă între 1 (una) și 3 (trei) zile, să nu depășească cu autovehiculul închiriat o limită de 300 km / zi. Depășirea limitei zilnice de 300 km se taxează suplimentar cu 0,15 Euro / km parcurs;
 • să ia în primire și să restituie autovehiculul în aceleași condiții, pe baza Contractului de Închiriere Auto;
 • să nu intervină asupra instalațiilor și mecanismelor autovehiculului fără acordul SC GORENT SRL;
 • să nu facă și să nu permită intervenții tehnice sau estetice asupra autovehiculului fără acordul scris al SC GORENT SRL;
 • să nu permită conducerea autovehiculului de către alte persoane cu excepția celor menționate în prezentul contract. În cazul în care autovehiculul este condus de alte persoane decât cel menționate în prezentul contract, Clientul va răspunde pentru toate daunele produse;
 • la semnarea contractului, Clientul poate opta pentru încheierea unei polițe SCDW / CDW TOTAL ceea ce reprezintă o asigurare complementară. Încheierea acestei polițe oferă clientului beneficiul maxim de a nu mai plăti nimic în plus în situația în care autovehiculul a fost avariat din vina acestuia (fiind respectată legislația în vigoare). În cazul în care Clientul nu optează pentru încheierea acestei polițe, autovehiculul închiriat este avariat din vina acestuia, iar daunele depășesc valoarea garanției, va fi obligat (și își însușește această obligație), la plata tuturor daunelor rezultate ca urmare a avarierii, daune compuse din contravaloarea reparațiilor, lipsa de folosință și orice alte daune ar rezulta ca urmare a avarierii autovehiculului;
 • să nu vândă, închirieze sau să dispună de autovehicul în orice alt mod decât cel agreat prin prezentul contract; 
 • să achite amenzile emise de autorități pentru contravenții sau infracțiuni săvârșite pe perioada închirierii de către conducătorii autovehiculului ce face obiectul Contractului de Închiriere Auto; 
 • să suporte costul primei de asigurare facultativă de răspundere civilă auto încheiate cu valabilitate în afara teritoriului României (Cartea verde), în cazul în care autovehiculul pus la dispoziția Clientului urmează a fi folosit în trafic internațional; 
 • să returneze autovehiculul, la expirarea duratei contractului, cu rezervorul de carburant plin, suportând sancțiunile pentru întârziere, conform prevederilor prezentului contract;
 • în cazul unor avarii aduse autovehiculului, cu excepția celor provocate prin forța majoră, Clientul răspunde în solidar cu asiguratorul SC GORENT SRL pentru toate cheltuielile aferente aducerii la starea inițială a autovehiculului sau înlocuirii acestuia cu unul similar ca marcă, tip, an de fabricație, dotări și valoare de piață;
 • în cazul în care asiguratorul SC GORENT SRL acoperă în totalitate aceste cheltuieli, Clientul este exonerat de răspundere civilă, existând în sarcina sa răspunderea penală, în condițiile legii;
 • pentru ca pagubele produse în urma unui eveniment rutier sau furt să poată fi recuperate prin asiguratorul SC GORENT SRL, este obligatorie declararea acestora de către Client / conducătorul autovehiculului organelor de poliție din raza localității în care s-a produs evenimentul, urmând ca, în caz contrar, contravaloarea pagubelor să fie suportată integral de către Client / conducătorul autovehiculului;
 • animalele de companie (ex.: câini, pisici) pot fi transportate in autovehiculele SC GORENT SRL numai în cutii (cuști, genți) speciale, închise pe durata călătoriei. In caz contrar, se vor aplica aceleași condiții menționate la capitolul COSTURI SUPLIMENTARE;
 • în cazul în care autovehiculul a fost condus sub influența alcoolului și / sau a drogurilor ori altor substanțe stupefiante, răspunderea în recuperarea materială a pagubelor aparține în totalitate Clientului / conducătorului autovehiculului;
 • să apere bunul închiriat contra uzurpărilor. Prin uzurpare se înțelege orice atingere provenită de la un terț asupra posesiei bunului dat în locațiune. Clientul are obligația de a-l înștiința pe SC GORENT SRL in timp util, pentru ca acesta din urmă să fie în măsură să se apere contra încercării de uzurpare. În situația în care Clientul neglijează să informeze SC GORENT SRL, va răspunde de prejudiciul cauzat ca urmare a neînștiințării;
 • la încetarea perioadei de închiriere, Clientul va preda autovehiculul închiriat cu plinul făcut, cu dotările aferente către SC GORENT SRL și cu actele ce i-au fost înmânate;
 • să înștiințeze SC GORENT SRL, la cererea acestuia, cu privire la locul în care se află autovehiculul și să permită examinarea autovehiculului de către reprezentanții SC GORENT SRL, în maximum 24 de ore de la solicitarea acestora;
 • să respecte orice alte drepturi și obligații ce-i revin prin lege și Contractul de Închiriere Auto. 

PREDAREA – PRIMIREA AUTOVEHICULULUI

(1) Predarea – primirea autovehiculului închiriat se va face la termenul convenit de părți și va fi consemnată în Contractul de Închiriere Auto.

(2) Autovehiculul se pune la dispoziția Clientului împreună cu cartea de identitate, cartea tehnică și toate celelalte dotări corespunzătoare (trusă medicală, triunghi reflectorizant, vestă reflectorizantă etc.), ce vor fi inventariate în Contractul de Închiriere Auto. Autovehiculul întrunește toate condițiile tehnice de folosire, fiind în stare normală de funcționare și nu prezintă defecțiuni și lipsuri.

(3) Autovehiculul se închiriază cu plinul făcut, curat la interior și exterior și va fi returnat în aceleași condiții.

(4) Locul predării-primirii autovehiculului va fi consemnat în Contractul de Închiriere Auto. Clientul poate să returneze autovehiculul la locul în care l-a primit sau în orice altă locație în care SC GORENT SRL are puncte de lucru, precum și la orice altă locație indicată de proprietar.

(5) Restituirea autovehiculului este efectivă în momentul semnării Contractului de Închiriere Auto de către SC GORENT SRL și Client la rubrica destinată acestui tip de activitate.

(6) Pentru autovehiculele restituite în afara orelor de program (weekend și/sau nocturnă) sau în condiții meteo care împiedică verificarea autovehiculului, se prelungește responsabilitatea Clientului pentru eventualele avarii și, respectiv, pentru deblocarea garanției cu 24 de ore de la returnarea efectivă a autovehiculului.

(7) Abandonarea de către Client a autovehiculului fără notificarea SC GORENT SRL în scris sau apelând numerele de telefon suport non-stop 0742.46.46.46 / 0742.42.42.42, fără a preda cheia unui reprezentant al SC GORENT SRL și fără semnarea bilaterală a Contractul de Închiriere Auto la rubrica destinată acestui tip de activitate, va atrage răspunderea Clientului pentru toate costurile aferente relocării autovehiculului în locația din care a fost închiriat, precum și pentru alte costuri aferente readucerii autovehiculului la starea inițială, în cazul în care autoturismul este preluat în alte condiții decât cele în care a fost predat pe baza procesului-verbal. Aceleași responsabilități sunt valabile și în cazul în care Clientul refuză predarea autovehiculului.

(8) Întârzierea în predarea autovehiculului de către Client, are următoarele consecințe:

 • dacă întârzierea este de cel mult 2 ore față de ora încetării contractului, nu se vor percepe penalități; 
 • începând cu ora a 3-a de întârziere și până la împlinirea celei de a 4-a ore inclusiv, se vor percepe penalități de 10% pentru fiecare oră din cuantumul chiriei datorate pe zi; 
 • începând cu a 5-a oră de întârziere, Clientul va fi obligat la plata chiriei / 1 zi, in cuantumul stabilit prin prezentul contract, până în momentul / ziua returnării autovehiculului;
 • pentru întârzierile neanunţate în predarea autovehiculului, se percepe un tarif suplimentar de 5 EURO / ora de întârziere, până la predarea autovehiculului. Această diferenţă se va achita de către Client în mo­men­tul predării autovehiculului în baza facturii fiscale emise de SC GORENT SRL. Neplata la termen a diferenţei de preţ atrage după sine penalităţi în cuantum de 0,5% / zi de întârziere din suma neachitată la scadenţă. Aceste penalităţi vor fi evidenţiate separat pe documentele de plată. În cazul în care Clientul refuză plata diferenţei de preţ, SC GORENT SRL va putea încasa garanţia constituită la momentul semnării contractului. Dacă garanţia nu este suficientă pentru acoperirea pre­ţu­lui, SC GORENT SRL va urmări Clientul în instanță pentru recuperarea debitului.

(9) SC GORENT SRL își rezervă dreptul de a anunța imediat Poliția pentru furt de mașină:

 • în caz de întârziere cu mai mult de 24 ore față de timpul stabilit (atunci când întârzierea nu este anunțată telefonic);
 • în situația în care se depășește termenul de deplasare în afara granițelor României peste termenul pentru care Clientul a primit procură din partea SC GORENT SRL;
 • în lipsa sesizării organelor de poliție pentru dispariția autovehiculului și lipsa confirmării plângerii din partea Poliției.

GARANȚIA. SERVICE-UL

(1) SC GORENT SRL garantează că autovehiculul pe care îl închiriază întrunește toate condițiile tehnice de folosire, fiind în stare normală de funcționare și nu prezintă defecte și lipsuri, funcționează la capacitatea și calitatea descrisă în contract sau anexă.

(2) La solicitarea Clientului, SC GORENT SRL va acorda asistența tehnică, precum și service-ul, în caz de nevoie.

(3) În situația în care autovehiculul nu funcționează la capacitatea și calitatea garantate de SC GORENT SRL, Clientul poate cere reducerea corespunzătoare a chiriei sau rezilierea prezentului contract, cu solicitarea plății de daune-interese.

(4) SC GORENT SRL nu răspunde de nefuncționarea, funcționarea necorespunzătoare sau accidentele nedorite, dacă acestea se datorează exclusiv culpei Clientului în utilizare sau nerespectarea de către acesta a instrucțiunilor de folosire, precum și în cazul în care nu s-a solicitat asistența tehnică SC GORENT SRL.

(5) Clientul se obligă să se îngrijească de autovehicul ca un bun proprietar, respectând instrucțiunile de utilizare și menținându-l în stare bună de funcționare pe tot parcursul derulării Contractului de Închiriere Auto. Cheltuielile de întreținere și utilizare cad în sarcina Clientului.

(6) Pentru garantarea folosirii autovehiculului de către Client în bune condiții, se aplică regulile contractului de depozit, Clientul acționând ca un depozitar pe toată durata folosirii bunului închiriat.

(7) În cazul în care SC GORENT SRL va fi în imposibilitatea de a înlocui autovehiculul, Clientului i se va restitui partea aferentă costului chiriei calculate proporțional cu durata în care autovehiculul nu a putut fi folosit.

CONDIȚII GENERALE PENTRU ASIGURARE

(1) Asigurarea include răspunderea civilă auto pentru vehiculele SC GORENT SRL, conform limitelor stabilite de legislația română. În cazul în care valoarea pagubelor accidentului depășește limita stabilită de lege, Clientul este responsabil în mod direct pentru diferența dintre valoarea totală a pagubelor produse și limita maximă acceptată de lege, fiind de acord cu acoperirea integrală a valorii pagubei produse SC GORENT SRL. Valoarea asigurată nu include folosirea mașinii în scopul transportului substanțelor inflamabile / periculoase.

(2) Autovehiculul are asigurare CASCO.

(3) Clientul are posibilitatea de a opta pentru o asigurare completă (accident și furt), asigurare valabilă numai pe teritoriul României.

(4) Pagubele produse asupra autovehiculului care face obiectul prezentului contract (anvelopelor, roților, oglinzilor, geamurilor, precum și cele produse la podeaua exterioară și in interiorul autovehiculului) nu sunt incluse în asigurare, iar în caz de daună asupra acestora, Clientul este de acord, prin Contractul de Închiriere Auto, să le înlocuiască sau să achite contravaloarea acestora ca și cheltuiala proprie. 

(5) În cazul în care se face plata prin card și Clientul este de acord, acesta autorizează SC GORENT SRL să debiteze contul de card indicat de Client și înscris în acest contract cu sumele necesare, sume ce vor fi justificate cu documente probante (ex. Certificat Tehnic al mașinii, Procesul Verbal constatator de la Poliție sau fișa de reparații, deviz de cheltuieli sau evaluare de la un atelier de reparații auto specializat etc.). 

(6) Asigurarea nu absolvă Clientul de responsabilitatea de plată pentru pagubele produse autovehiculului în următoarele cazuri:

 • în contravenție cu legislația în vigoare și cu orice alte reguli de circulație;
 • pentru transportul de persoane sau bunuri în scopul obținerii de venituri: taximetrie, școala de șoferi, distribuție, sporturi auto, activități de pază și protecție, transportul substanțelor periculoase sau inflamabile etc.;
 • pentru împingerea sau remorcarea altor vehicule, remorci sau a altor obiecte;
 • în timp ce Clientul sau persoana de la volan a fost sub influența alcoolului, drogurilor, narcoticelor sau a altor substanțe ce pun in pericol abilitățile psihice si fizice de a reacționa;
 • în concursuri, curse sau teste auto;
 • pe drumuri nemarcate pe harta oficial rutieră a României / altui stat;
 • autovehiculul a fost dat în folosința unei persoane neautorizate (oricare altă persoană care nu este menționată în prezentul contract de închiriere);
 • Clientul nu a păstrat mașina încuiată pe durata în care nu o folosește și nu a ținut asupra sa setul de chei al autovehiculului și documentele acestuia, iar acestea au dispărut;
 • deteriorarea intenționată sau din neglijență;
 • lipsa declarațiilor sau a proceselor verbale ale Poliției la predarea mașinii.

(7) În cazul în care Clientul a furnizat către SC GORENT SRL informații false privind identitatea sau adresa sa ori valabilitatea permisului său de conducere, acesta din urmă își declină orice responsabilitate pentru daunele pricinuite de Client terților. În aceste condiții, Clientul nu poate beneficia de asigurare.

(8) Garanția se încasează de către SC GORENT SRL în următoarele condiții:

 • întreținerea sau utilizarea inadecvată a autovehiculului, fapt ce a dus la distrugeri sau defecte (lovituri, zgârieturi, pătarea tapițeriei interioare, griparea motorului și orice alte defecțiuni tehnice constatate într-un service autorizat);
 • daune provocate de alte persoane neautorizate să conducă autovehiculul și care nu sunt menționate în contract;
 • daune (accidente) cauzate autovehiculului închiriat, constatate de către organele abilitate de Poliție ca fiind din vina Clientului sau cu autor necunoscut (include și situația în care autovehiculul este găsit lovit în parcare). 

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE SC GORENT SRL

Decurg din clauzele întregului Contract de Închiriere Auto, cum ar fi de exemplu (dar nu limitativ):

 • să pună la dispoziția Clientului, pentru efectuarea transportului pe întreaga durată a contractului, autovehiculul stabilit și care să satisfacă cerințele standard pentru transporturile interne și internaționale; 
 • să predea Clientului autovehiculul având rezervorul de carburant plin, cu cheile, toate actele necesare și dotările aferente, pe baza Contractului de Închiriere Auto; 
 • să asigure FULL CASCO autovehiculul pe toată durata contractului, la solicitarea Clientului; 
 • să înlocuiască, în cel mai scurt timp posibil, autovehiculul avariat grav, dacă acesta se află pe o rază de cel mult 300 km față de locația de închiriere și numai în condițiile în care dispune de autovehicul disponibil, cu următoarele precizări: 
 • dacă autovehiculul avariat este din clasa superioară celui oferit la schimb, cuantumul prețului nu se modifică; 
 • dacă autovehiculul avariat este din clasa inferioară celui oferit la schimb, Clientul este obligat la plata diferenței de clasă.
 • să asigure asistența tehnica și service, atunci când îi este solicitată de către Client;
 • să se abțină de la orice fapt care ar avea drept consecință tulburarea Clientului în folosința bunului, tulburare de fapt sau de drept. SC GORENT SRL nu răspunde de tulburarea cauzată prin faptul unui terț care nu invocă vreun drept asupra bunului; 
 • SC GORENT SRL este garant pentru evicțiunea bunului și pentru viciile ascunse ale autovehiculului care îi împiedică întrebuințarea. SC GORENT SRL nu răspunde însă pentru vicii care îi fac Clientului incomodă folosința și pe care acesta din urmă le-a putut constata la încheierea Contractului de Închiriere Auto;
 • SC GORENT SRL este exonerată de răspundere pentru daunele provocate terţilor de autovehiculul închiriat Clientului, precum şi de taxele sau amenzile rezultate din ocuparea abuzivă a locurilor de parcare, nerespectarea legislaţiei rutiere sau a legilor României / altui stat;
 • SC GORENT SRL nu este responsabil de pierderile suportate de către Client în caz de defectare sau avarie a autovehiculului, cu excepția cheltuielilor autorizate de SC GORENT SRL pentru reparații;
 • în condițiile unei rezervări efectuate telefonic, prin e-mail sau prin parteneri, rezervarea poate fi anulată de SC GORENT SRL, fără a datora nimic Clientului sau intermediarului, în momentul în care Clientul final nu îndeplinește cerințele minime obligatorii pentru închiriere prevăzute în Contractul de Închiriere Auto și / sau publicate pe site-ul SC GORENT SRL;
 • SC GORENT SRL nu poate fi făcut răspunzător pentru eventualele obiecte uitate în autovehicul de către Client și neidentificate la predarea autovehiculului;
 • în cazul rezervărilor confirmate, SC GORENT SRL își rezervă dreptul de anulare a acestora atunci când Clientul întârzie ridicarea autovehiculului cu peste 3 ore față de ora stabilită de comun acord, dacă acesta nu a anunțat în prealabil despre situația apărută;
 • să respecte orice alte drepturi și obligații ce-i revin prin lege și Contractul de Închiriere Auto. 

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE CLIENTULUI

Decurg din clauzele întregului Contract de Închiriere Auto, cum ar fi de exemplu (dar nu limitativ):

 • să aibă vârsta de 21 ani împliniți, carnet de conducere de categoria autovehiculului ce îl închiriază cu vechimea cerută;
 • să achite contravaloarea chiriei autovehiculului simultan cu preluarea acestuia, iar în caz de prelungire a duratei contractului cu acordul SC GORENT SRL, odată cu restituirea autovehiculului;
 • să utilizeze autovehiculul doar pe drumurile publice, fiind interzisă circulația pe drumuri forestiere, terenuri accidentate și alte trasee care nu se încadrează în categoria drumurilor publice:
 • să nu utilizeze autovehiculul pentru transportul de persoane sau bunuri în scopul obținerii de venituri: taximetrie, școala de șoferi, distribuție, sporturi auto, activități de pază și protecție, transportul substanțelor periculoase sau inflamabile, activități de împingere sau tractare etc.;
 • în cazul în care autovehiculul închiriat este pus sub sechestru sau distrus / deteriorat de către autorități sau Client, ca urmare a folosirii lui pentru obținerea unor foloase necuvenite din transportul unor obiecte sau substanțe interzise, Clientul este răspunzător de întreaga contravaloare a autovehiculului;
 • să suporte costurile de întreținere și alte costuri suplimentare, conform prevederilor Contractului de Închiriere Auto; 
 • să exploateze în condiții normale autovehiculul, conform instrucțiunilor de folosire și întreținere elaborate de fabricant și specificate în manualul de utilizare; 
 • să ia în primire și să restituie autovehiculul în aceleași condiții, pe baza Contractului de Închiriere Auto;
 • să nu intervină asupra instalațiilor și mecanismelor autovehiculului fără acordul SC GORENT SRL;
 • să nu facă și să nu permită intervenții tehnice sau estetice asupra autovehiculului fără acordul scris al SC GORENT SRL;
 • să nu permită conducerea autovehiculului de către alte persoane cu excepția celor menționate în prezentul contract. În cazul în care autovehiculul este condus de alte persoane decât cel menționate în prezentul contract, Clientul va răspunde pentru toate daunele produse;
 • la semnarea contractului, Clientul poate opta pentru încheierea unei polițe SCDW / CDW TOTAL ceea ce reprezintă o asigurare complementară. Încheierea acestei polițe oferă clientului beneficiul maxim de a nu mai plăti nimic în plus în situația în care autovehiculul a fost avariat din vina acestuia (fiind respectată legislația în vigoare). În cazul în care Clientul nu optează pentru încheierea acestei polițe, autovehiculul închiriat este avariat din vina acestuia, iar daunele depășesc valoarea garanției, va fi obligat (și își însușește această obligație), la plata tuturor daunelor rezultate ca urmare a avarierii, daune compuse din contravaloarea reparațiilor, lipsa de folosință și orice alte daune ar rezulta ca urmare a avarierii autovehiculului;
 • să nu vândă, închirieze sau să dispună de autovehicul în orice alt mod decât cel agreat prin prezentul contract; 
 • să achite amenzile emise de autorități pentru contravenții sau infracțiuni săvârșite pe perioada închirierii de către conducătorii autovehiculului ce face obiectul Contractului de Închiriere Auto; 
 • să suporte costul primei de asigurare facultativă de răspundere civilă auto încheiate cu valabilitate în afara teritoriului României (Cartea verde), în cazul în care autovehiculul pus la dispoziția Clientului urmează a fi folosit în trafic internațional; 
 • să returneze autovehiculul, la expirarea duratei contractului, cu rezervorul de carburant plin, suportând sancțiunile pentru întârziere, conform prevederilor prezentului contract;
 • în cazul unor avarii aduse autovehiculului, cu excepția celor provocate prin forța majoră, Clientul răspunde în solidar cu asiguratorul SC GORENT SRL pentru toate cheltuielile aferente aducerii la starea inițială a autovehiculului sau înlocuirii acestuia cu unul similar ca marcă, tip, an de fabricație, dotări și valoare de piață;
 • în cazul în care asiguratorul SC GORENT SRL acoperă în totalitate aceste cheltuieli, Clientul este exonerat de răspundere civilă, existând în sarcina sa răspunderea penală, în condițiile legii;
 • pentru ca pagubele produse în urma unui eveniment rutier sau furt să poată fi recuperate prin asiguratorul SC GORENT SRL, este obligatorie declararea acestora de către Client / conducătorul autovehiculului organelor de poliție din raza localității în care s-a produs evenimentul, urmând ca, în caz contrar, contravaloarea pagubelor să fie suportată integral de către Client / conducătorul autovehiculului;
 • animalele de companie (ex.: câini, pisici) pot fi transportate in autovehiculele SC GORENT SRL numai în cutii (cuști, genți) speciale, închise pe durata călătoriei. In caz contrar, se vor aplica aceleași condiții menționate la capitolul COSTURI SUPLIMENTARE;
 • în cazul în care autovehiculul a fost condus sub influența alcoolului și / sau a drogurilor ori altor substanțe stupefiante, răspunderea în recuperarea materială a pagubelor aparține în totalitate Clientului / conducătorului autovehiculului;
 • să apere bunul închiriat contra uzurpărilor. Prin uzurpare se înțelege orice atingere provenită de la un terț asupra posesiei bunului dat în locațiune. Clientul are obligația de a-l înștiința pe SC GORENT SRL in timp util, pentru ca acesta din urmă să fie în măsură să se apere contra încercării de uzurpare. În situația în care Clientul neglijează să informeze SC GORENT SRL, va răspunde de prejudiciul cauzat ca urmare a neînștiințării;
 • la încetarea perioadei de închiriere, Clientul va preda autovehiculul închiriat cu plinul făcut, cu dotările aferente către SC GORENT SRL și cu actele ce i-au fost înmânate;
 • să înștiințeze SC GORENT SRL, la cererea acestuia, cu privire la locul în care se află autovehiculul și să permită examinarea autovehiculului de către reprezentanții SC GORENT SRL, în maximum 24 de ore de la solicitarea acestora;
 • să respecte orice alte drepturi și obligații ce-i revin prin lege și Contractul de Închiriere Auto. 

RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

(A). Clauza penală. Daune – interese

(1) Pentru nerespectarea totală sau parțială, precum și pentru executarea defectuoasă a vreuneia din clauzele contractuale, partea vinovată se obligă să plătească daune – interese în cuantum de 500 Euro.

(2) În vederea evitării unor situații conflictuale, părțile pot hotărî, de comun acord, noi termene sau modalități de rezolvare a obligațiilor.

(B)  Dreptul de retenție

(1) În cazul în care autovehiculul nu funcționează la capacitatea și calitatea garantată de SC GORENT SRL, Clientul poate cere reducerea corespunzătoare a chiriei sau rezilierea Contractului de Închiriere Auto, cu solicitarea plății de daune-interese.

(2) În această situație, până la reducerea corespunzătoare a chiriei sau, după caz, până la plata daunelor – interese, Clientul are un drept de retenție asupra autovehiculului, având dreptul să nu îl remită SC GORENT SRL. Pe perioada operării dreptului de retenție, Clientul nu va folosi autovehiculul închiriat și nici nu va fi taxat pentru ore suplimentare.

FORȚA MAJORĂ ȘI CAZUL FORTUIT

(1) Ambele situații înlătură răspunderea părților în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul contract, cu condiția ca evenimentul să fie notificat de partea care îl invocă celeilalte părți, în termen de 1 (una) zi de la producerea lui, și partea care îl invocă să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

(2) Prin „forța majoră” se înțelege un fenomen natural sau social exterior, extraordinar, de nebiruit, și care nu putea fi prevăzut (ex. calamități naturale precum inundațiile, cutremurele etc.). 

(3) Prin „caz fortuit”se înțelege o împrejurare care își are originea în câmpul de activitate a debitorului sau o împrejurare de origine externă, care nu are caracter extraordinar și poate fi prevăzută și evitată cu diligența și grija de care este în stare omul cel mai capabil. (ex. lipsa din localitate).

(4) Dacă în termen de 2 (două) zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a Contractului de Închiriere Auto fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

(5) Pe perioada existenței cazului fortuit sau a forței majore derularea Contractului de Închiriere Auto se suspendă, urmând apoi a se continua după încetarea acestuia. După încetarea cazului fortuit sau a forței majore, dacă termenul Contractului de Închiriere Auto nu poate fi respectat sau dacă valoarea prestațiilor se modifică datorită acestui eveniment, părțile vor încheia un act adițional la Contractul de Închiriere Auto, scris și semnat, prin care vor renegocia termenii acestuia.

PROCEDURA ÎN CAZ DE DAUNĂ

(1) Clientul are obligația de a anunța imediat SC GORENT SRL despre orice avarie nouă descoperită la autovehiculul închiriat.

(2) Dacă dauna are autor necunoscut, Clientul are obligația de a obține, înainte de restituirea autovehiculului, Autorizația de Reparație de la organele de Poliție de pe raza localității unde s-a  produs dauna.

(3) Dacă accidentul s-a produs din vina Clientului și a fost implicat și un alt autovehicul, Clientul are următoarele obligații:

 • completarea formularului de constatare amiabilă (dacă cei 2 conducători auto își recunosc vina);
 • obținerea Procesului Verbal și a Autorizației de Reparație de la organele de Poliție (în cazul în care cei doi conducători auto nu se înțeleg amiabil);
 • completarea formularului “Declarație client ca urmare a producerii unui eveniment rutier cu autoturismul închiriat”. 

(4) Dacă accidentul nu s-a produs din vina Clientului și a fost implicat și un alt autovehicul, Clientul are următoarele obligații:

 • completarea formularului de constatare amiabilă (dacă cei 2 conducători auto își recunosc vina), realizare copie poliță RCA vinovat, copie Certificat Înmatriculare vinovat, copie CI vinovat, copie Permis Conducere vinovat;
 • în cazul în care cei doi conducători auto nu se înțeleg amiabil, vor fi necesare: copie poliță RCA vinovat, Proces Verbal si Autorizația de Reparație obținute de la organele de Poliție.
 • completarea formularului “Declarație client ca urmare a producerii unui eveniment rutier cu autoturismul închiriat”. 

(5) Dacă în accident au fost implicate mai mult de 2 autovehicule sau în urma accidentului au rezultat vătămări corporale, Clientul are obligația sa contacteze Organele de Politie pentru obținerea Procesului Verbal și a Autorizației de Reparație.

(6) În cazul unui accident in care a fost lovit un animal, Clientul are obligația să anunțe organele de Politie imediat după producerea accidentului.

(7) În toate cazurile descrise anterior, Clientul are obligația de a verifica completarea corecta, atât a formularului de constatare amiabilă, cât și a Autorizației de Reparație și a Procesului Verbal eliberate de organele de Politie.

(8) În caz de nerespectare a prezentei proceduri, Clientul va achita integral contravaloarea reparațiilor, a costurilor de imobilizare și a costurilor generate de lipsa de folosință a autovehiculului.

LITIGII. DISPOZIȚII FINALE

(1) Litigiile ce decurg din încheierea, executarea, modificarea, încetarea și interpretarea  clauzelor  prezentului contract se rezolvă pe cale amiabilă sau de către instanțele judecătorești competente.  

(2) Clientul este pus de drept în întârziere pentru toate obligațiile asumate prin Contractul de Închiriere Auto și nerespectate ca atare la termenele stabilite.

(3) Din momentul predării autovehiculului și până la reintrarea în posesia acestuia, SC GORENT SRL este exonerat de răspundere privind daunele provocate terților de autovehiculul închiriat Clientului.

(4) Clientul își asumă pe toată durata de închiriere totalitatea obligațiilor ce decurg din folosința autovehiculului, direct sau prin terțe persoane indicate în Contractul de Închiriere Auto.

(5) Plata primelor de asigurare facultativă de răspundere civilă auto încheiate cu valabilitate numai în afara teritoriului României (carte verde, extinderea poliței CASCO etc.) sunt suportate exclusiv de Client.

(6) Clientul este obligat să răspundă pentru toate daunele autovehiculului închiriat, inclusiv în situația în care constatarea acestora s-a efectuat ulterior predării autovehiculului.

(7) Clientul este pus de drept în întârziere pentru toate obligațiile asumate prin Contractul de Închiriere Auto și nerespectate ca atare la termene.

(8) Clientul are obligația de a face toate demersurile în vederea închiderii dosarului de daună pentru accidentele produse în perioada închirierii, indiferent dacă se constată sau nu vinovăția pentru producerea accidentelor. În situația în care Clientul nu va face demersurile menționate anterior, va răspunde personal și va suporta integral contravaloarea reparațiilor efectuate.

(9) Clientul este de acord cu primirea de informații cu caracter comercial din partea SC GORENT SRL (e-mail, poștă, SMS sau telefonic).

(10) Neexecutarea, executarea defectuoasă sau executarea cu întârziere a obligațiilor asumate în Contractul de Închiriere Auto angajează pentru partea în culpă răspunderea în condițiile Codului Civil.

(11) SC GORENT SRL își rezervă dreptul selectării clienților și de a refuza oferirea de mașini spre închiriere oricărei persoane considerate nepotrivită pentru a conduce. SC GORENT SRL nu face discriminări de gen, etnie, religie, orientare sexuală sau de altă natură.

(12) Contractul de Închiriere Auto se completează cu prevederile legale în vigoare și împreună cu anexele sale, care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii acestuia. În cazul în care părțile își încalcă obligațiile, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligației respective, nu înseamnă că ea a renunțat la acest drept al său.

NOTA
(1) Rezervări în Perioade Aglomerate
Rezervări Telefonice Exclusiv: Pentru perioadele aglomerate, cum ar fi Paște, Crăciun și Anul Nou, toate rezervările trebuie efectuate exclusiv prin intermediul serviciului nostru telefonic. Această măsură este necesară pentru a asigura disponibilitatea optimă și servicii personalizate.
Proces de Rezervare: Clienții sunt îndrumați să sune la numărul (+40) 742 46 46 46 pentru a efectua o rezervare. Rezervarea va fi confirmată imediat de către un reprezentant al companiei.
(2) Rezervări Online
Natura Rezervărilor Online: Rezervările efectuate prin intermediul site-ului nostru www.gorentacar.ro sunt considerate solicitări de rezervare și nu constituie o confirmare automată a disponibilității vehiculului.
Procesul de Confirmare: După efectuarea unei rezervări online, solicitarea va fi procesată de echipa noastră, iar confirmarea rezervării va fi transmisă clientului prin e-mail sau telefon, în funcție de disponibilitate.
Recomandare de Urmărire: Recomandăm clienților să urmărească confirmarea rezervării prin intermediul e-mailului sau telefonului pentru a se asigura că toate detaliile inchirierii sunt stabilite.

 


Call Now Button